luaj.live

Rregullat

- Ju duhet të e gjeni fjalën e fshehur në 6 mundësi.
Çdo fjalë duhet të jet saktësisht 5 shkronja dhe të jet fajlë shqipe.

- Pas secilës fjalë të saktë ngjyrat e shronjave ndryshojnë:

E HIRIT Kjo shkronjë nuk gjendet në fjalën e fshehur.

E VERDHË Kjo shkronjë gjendet në fjalën e fshehur, por pozita ndryshon.

E GJELBËR Kjo shkronjë gjendet në fjalën e fshehur, dhe në të njejtën pozitë.

- Fjala ndryshon çdo her që e hapni lojën.